ASARCIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
 
 
Asarcık SYDV Başkanlığı Hükümet Konağı 3. Katta Hizmet vermektedir.
 
Telefon Numarası:  0 362 791 20 63
Fax Numarası:  0 362 791 20 63
 
 
 
 
 
Ercan ÇERTEZ
Vakıf Müdürü
 
 
Kurum Tanıtımı
 
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun amacı kapsamında yoksullukla mücadele edilmesi, kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağla­mak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaşlarımıza doğruluk, eşitlik ve objektiflik kriterlerine bağlı kalarak  sosyal yardımlarla desteklemektir.
Bu kapsamda; yardım talebi ile ilgili müracaatların ikamet kaydının bulunduğu İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılması gerekmektedir.
Ayrıca Genel Sağlık Sigortası tespitinin yapılması eşi vefat etmiş dul kadınlara maaş bağlanması, 2022 engelli ve yaşlı aylığı bağlanması gibi çalışmalar İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılmakta olup yine bu hususlardaki müracaatlar da aynı vakıflara yapılabilmektedir.
Başvuruya müteakiben yapılacak inceleme sonucunda yardım alma konusunda uygun şartları taşıdığı tespit edilenlerin hanelerinde yapılan inceleme raporu doğrultusunda İlçe Kaymakamı Başkanlığında toplanan Vakıf Mütevelli Heyetince, mevcut talepler mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek verilecek kararla ayni, nakdi, gıda, eğitim, sağlık, afet ve diğer yardımlardan faydalandırılmaları sağlanmaktadır.
Vakıflar Özel Hukuk Tüzel Kişiliği şeklinde örgütlenmişlerdir.
 
 Vakıfların karar organları, "Vakıf Mütevelli Heyeti"dir. Tüm yardım programları, bu mütevelli heyetlerin kararları ile yürürlüğe girmektedir.
 
Vakıf Mütevelli Heyetleri bölgedeki diğer kamu birimlerinin temsilcileri olan atanmış üyeler ile yerel aktörler arasından seçilmiş üyeleri barındırarak yönetişim kavramının önemli bir uygulamasını sergilemektedir. Vakıflarda merkezi kamu idarelerinin bölgedeki birimleri ile yereldeki aktörlerin eşit temsilini sağlamak amacıyla Mütevelli Heyetleri şu üyelerden oluşturulmuştur:
 
 
VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ DOĞAL ÜYELER
İLÇELERDE
Kaymakam (Vakıf Başkanı)
Belediye Başkanı
Mal Müdürü
İlçe Millî Eğitim Müdürü
Sağlık Grup Başkanı
İlçe Tarım Müdürü
İlçe Müftüsü
 
 
VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ SEÇİLMİŞ ÜYELER
İLÇELERDE
Mahalle Muhtarı
(Kendi aralarından seçecekleri bir kişi)
Mahalle Muhtarı
(Kendi aralarından seçecekleri bir kişi)
STK Temsilcileri
(Kendi aralarından seçecekleri bir kişi)
Hayırsever Vatandaşlar
(İl genel meclisinin seçeceği iki kişi)
 
VAKFIN MİSYONU:
            Birey, aile ve toplum refahını arttırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla adil ve arz odaklı bütünsel sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemektir. 
 
VAKFIN AMAÇ VE KAPSAMI
3294 SAYILI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU KANUNU
AMAÇ:
Madde 1 - Bu Kanunun amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.
KAPSAM:
Madde 2 – Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan (...)(1) vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir.
(Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/17 md.; Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/77 md.) Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı Kanun gereği ödedikleri katılım payları bu Kanun kapsamındadır. Ancak yıl içinde ödenen tutarlar, takip eden yılda Hazine tarafından Fona geri ödenir.
(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/17 md.) Ayrıca, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, onaltı yaşından büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu Kanun kapsamındadır.
(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/17 md.) Her türlü acil durum ve afetten zarar görenler ve şehit yakınları ile gaziler ise, Fon Kurulu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek kriter ve süreler çerçevesinde bu Kanun ile sağlanacak haklardan yararlandırılır. (2)
——————————
(1) Bu aradaki "2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil" ibaresi 16/6/1989 tarih ve 3582 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile metinden çıkartılmıştır.
(2) 3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Her türlü afetten” ibaresi “Her türlü acil durum ve afetten” şeklinde değiştirilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYDV Personeli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Son Güncelleme Tarihi: 26.07.2018)